Privacyverklaring

 

 

Vzw Basketbalclub Oostkamp

Stamnummer 811

Privacyverklaring
Vzw Basketbalclub Oostkamp

 

 

 1. ALGEMEEN

Dit is de privacyverklaring (hierna de ‘Privacyverklaring’) van VZW Basketbalclub Oostkamp, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Leliestraat 29, ondernemingsnummer 0466.890.989.

Vzw Basketbalclub Oostkamp hecht veel waarde aan Uw privacy en de bescherming van Uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Via deze Privacyverklaring wensen wij U zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze leden, spelers, klanten, leveranciers, partners, prospecten en sponsors anderzijds.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is BASKETBALCLUB OOSTKAMP VZW, ook bekend als KBBC OOSTKAMP.

Contactgegevens: Jan De Clerck, Rustoordstraat 17, 8020 Oostkamp

Telefoon: 050/827012

Email: gdpr.kbbco@qualident.be

 

Wij beschouwen het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om Uw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “AVG”) en met deze Privacyverklaring.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van Uw rechten als betrokken persoon omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
 1. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door de vzw Basketbalclub Oostkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de competities en wedstrijden waaraan de vzw Basketbalclub Oostkamp deelneemt enerzijds en om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw Basketbalclub Oostkamp anderzijds (contractuele grond).
 • Het versturen van info en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring door Basket Vlaanderen (wettelijke verplichting).
 1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van U vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer, gsm-nummer (bij minderjarigen vragen we ook de contactgegevens van de ouders op).
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • Foto’s, ploegfoto’s en soms actiefoto’s en foto’s van activiteiten.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. “profiling”.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen.

 1. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door volgende interne personen:

 • Bestuursleden van de club die instaan voor de communicatie
 • Trainers/coaches van de club die de sportieve communicatie binnen de ploeg coördineren.
 • Vrijwilligers, ploegafgevaardigden in het kader van de organisatorische aspecten binnen de ploeg (bv afspraken i.v.m. verplaatsingen, wasbeurten, …)

 

 

 

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij Uw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 1. Omdat U Uw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van Uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Uw toestemming is vrij en kan U bovendien steeds weer intrekken.
 2. Om wettelijke verplichtingen na te komen: als vzw moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moeten bijhouden.
 3. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met klanten, leveranciers,.., maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 4. Omdat zowel wij als onze leden er een gerechtvaardigd belang bij hebben
 5. tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze leden (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze leden, bestuursleden, sponsors of andere derden kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

 

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De informatie die wij zelf opvragen, gebruiken en bijhouden wordt niet met derden gedeeld.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze clubmedewerkers (bestuursleden, coaching staff en vrijwilligers) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

U dient zich ervan bewust te zijn dat vzw Basketbalclub Oostkamp niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen en de door deze derde partijen gebruikte technologie waar we soms naar doorverwijzen op onze website vb. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kranten, Basketbal Vlaanderen, onze sponsors, structurele partners, andere sportclubs en federaties via interessante links.

 1. MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. BEWAARTERMIJN

Vzw Basketbalclub Oostkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vzw Basketbalclub Oostkamp verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na de laatste aansluiting bij de club, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven om als sympathisant op de hoogte te blijven van de werking van de club.

 

 

 1. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Vzw Basketbalclub Oostkamp van Uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 

De Verordening verschaft U verschillende rechten inzake de verwerking van Uw gegevens. Zo kan U op ieder moment vragen om (Merk op dat deze rechten steeds aan bepaalde voorwaarden onderworpen kunnen zijn zoals bepaald door de GDPR):

 1. inzage te krijgen in Uw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): U hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over U beschikken en om na te gaan waarvoor Uw gegevens worden gebruikt;
 2. Uw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): U kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 3. Uw gegevens te laten wissen (recht op vergetelheid): als U vermoedt dat wij gegevens langer verwerken dan nodig, als Uw toestemming tot verwerking reeds ingetrokken werd, als U bezwaar maakt tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens zoals hieronder bepaald of als U gegevens op enige andere onrechtmatige wijze verwerkt worden, dan kan U verzoeken Uw persoonsgegevens te wissen.

Dergelijk verzoek kan geweigerd worden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang ;

 1. Uw gegevens te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid): U hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die U aan ons hebt verstrekt, aan U of aan een derde partij worden overgedragen. Een verzoek om gegevensoverdracht is slechts mogelijk indien de verwerking van Uw persoonsgegevens gegrond is op Uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 2. de verwerking van Uw gegevens te beperken (beperking van de verwerking): U heeft het recht de verwerking van Uw persoonsgegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

– de juistheid van Uw persoonsgegevens wordt betwist totdat de juistheid van Uw gegevens gecontroleerd kon worden;

– de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van Uw gegevens en in plaats daarvan verzoekt om het beperkt gebruik ervan.

 1. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). De verwerking zal vervolgens gestaakt worden, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan het gemaakte bezwaar.
 2. Tot slot melden wij dat U steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien U niet akkoord gaat met ons privacybeleid:

 

GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op Uw voorafgaande toestemming, U deze toestemming op elk moment kan intrekken. Merk hierbij echter op dat het intrekken van Uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op deze toestemming niet in het gedrang brengt. Alsook dat de mogelijkheid bestaat dat wij Uw gegevens op een andere grond verder zullen verwerken.

Als U één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan U een verzoek richten naar. Om Uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van Uw aanvraag. Daarnaast vragen wij U om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van Uw identiteitskaart te voegen teneinde Uw identiteit te bevestigen.

 1. UPDATE PRIVACYVERKLARING

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.

Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. VRAGEN OF KLACHTEN

Als vzw Basketbalclub Oostkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens. Indien U vragen of klachten hebt over de manier waarop wij Uw persoonsgegevens verwerken

of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan dit via onderstaande contactgegevens.

Vzw Basketbalclub Oostkamp — Stamnummer 811 — Ondernemingsnummer 0466.890.989.

.